Προόδους στη Συνάφεια Σκυροδέματος – fib Bulletin 106 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος, 2022